Allfirdas Lady Morgause of Usk

f.14.09.09
Sire: INT NORD UCH KBHV-06 NV-07 Courtborne Ramazotti 10039/01
Dame: Sipikira’s Etopia Romantica 07214/07
Zara_1